Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Poeba Babyshower

Artikel 1. Definities

1.1 Poeba Babyshower is een online winkel in Babyshower artikelen en geboortebedankjes, welke via www.poeba.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Poeba Babyshower, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

1.3 Op de winkel verkopen van Poeba Babyshower zijn niet deze voorwaarden maar de Voorwaarden Winkelverkoop Poeba Babyshower van toepassing.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Poeba Babyshower, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Poeba Babyshower worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Poeba Babyshower ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Poeba Babyshower. Poeba Babyshower is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen die als pakket worden verzonden zullen via PostNL worden verzonden. De kosten hiervan binnen Nederland bedragen € 5,85 incl. 21% btw. Indien men ervoor kiest de bestelling als brievenbuspost te laten verzenden gebeurt dit via PostNL, aangezien Poeba Babyshower dit traject niet kan volgen is deze verzendwijze voor risico van de klant. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Poeba Babyshower kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Toevoeging
Artikelen van glas of breekbaar plastic worden op eigen risico verzonden. Poeba Babyshower zal er ten alle tijde alles aan doen om de bestelling zo goed mogelijk te verpakken, mocht er toch breuk voorkomen kan Poeba Babyshower hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Het kan zijn dat de kleuren van de artikelen in het echt enigszins afwijken van de getoonde kleuren op het scherm, dit kan Poeba Babyshower niet voorkomen. Wij proberen de kleuren zo goed mogelijk weer te geven, het kan echter voorkomen dat de kleuren iets afwijken, dit is met name het geval bij het snoepgoed.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

b) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling van het totale orderbedrag dient binnen 7 dagen na orderdatum door Poeba Babyshower te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

6.2 De klant geeft Poeba Babyshower toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Poeba Babyshower.


Artikel 7. Levering

7.1 Poeba Babyshower streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling of een akkoord van Ideal ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Poeba Babyshower echter niet verplicht. Mits de artikelen op voorraad zijn.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 7 dagen na ontvangen van de betaling van de gedane bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 7 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Poeba Babyshower zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Poeba Babyshower verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

De medewerkers van Poeba Babyshower doen er alles aan om u, als klant via de website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u via Poeba Babyshower heeft gekocht, kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits
• Het geen etenswaren of snoepgoed betreft, uit hygiëne kunnen wij deze artikelen helaas niet terugnemen.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. Deze verpakking mag niet geopend zijn en op eigen wijze opnieuw zijn dichtgemaakt.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11.2 en NIET geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.
• De retourzending vooraf bij ons schriftelijk via en brief of via de mail aangemeld is.

• De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn,  per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retour melding op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.

9.2 Poeba Babyshower accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd of er wordt € 5,50 administratiekosten in rekening gebracht.

9.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van de retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden terug gestort, indien deze voldoet aan de voorwaarden.

9.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij Poeba Babyshower te Groningen. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen.

9.5 De gemaakte verzendkosten worden door ons vergoed mits de juiste retourprocedure is gevolgd.  Bij retourneren zijn de kosten voor het heen en weer sturen van de goederen voor rekening van de klant.


Artikel 10. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, schriftelijk of via de mail te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail sturen naar: info@poeba.nl

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4 beschreven.

10.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 11. Annulering van uw bestelling

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@poeba.nl . Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Poeba Babyshower het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Poeba Babyshower zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Poeba Babyshower, dan wel tussen Poeba Babyshower en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Poeba Babyshower, is Poeba Babyshower niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Poeba Babyshower.


Artikel 13. Overmacht

Poeba Babyshower heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Poeba Babyshower gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@poeba.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
• zullen Poeba Babyshower en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met ons.

www.poeba.nl staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Groningen onder KvK.nummer: 59609435

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Poeba Babyshower.

 

© 2007 - 2024 Poeba - Babyshower artikelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel